Biuro Obsługi Budownictwa BHP i P. poż.
Józef Gorynia   ul. Ks. Płaczka 7   63-830 Pępowo   NIP 696-100-98-15
REGON 411039225   tel./fax. 65 573 64 17   e-mail:budbiuro@wp.pl

KIEROWNICTWO BUDOWY I ROBÓT W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ I INŻYNIERYJNO-SANITARNEJ

Kierownik budowy


Szanowni Państwo,


chciałbym zachęcić do korzystania z naszych usług. Kierownik budowy już od 1990 r. wykonuje w sposób profesjonalny samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.


Jako doświadczony kierownik budowy, podejmę się dla Państwa, realizacji zleceń takich jak kierownictwo budowy i robót. Osobiście korzystam z uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i inżynieryjno-sanitarnej, w zakresie instalacji sanitarnych, cieplnych, gazowych, oraz sieci uzbrojenia terenu, a także od roku 1994 z uprawnień konserwatorskich do nadzorowania robót w obiektach zabytkowych. Obowiązki kierownika budowy i robót wykonam w branżach konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci, w obiektach kubaturowych i liniowych.


Kierownik budowy ustanawiany jest każdorazowo przez inwestora po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy budowie obiektu budowlanego, gdzie występują roboty wymagające uprawnień budowlanych w innych specjalnościach niż posiada kierownik budowy, inwestor jest zobowiązany ustanowić także kierowników robót, posiadających uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.


W myśl Art. 22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) kierownik budowy wypełnia następujące obowiązki:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
  • przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
  • przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Zapraszam do współpracy

Józef Gorynia

Biuro Obsługi Budownictwa
Józef Gorynia
Józef Gorynia z kotłem