Biuro Obsługi Budownictwa BHP i P. poż.
Józef Gorynia   ul. Ks. Płaczka 7   63-830 Pępowo   NIP 696-100-98-15
REGON 411039225   tel./fax. 65 573 64 17   e-mail:budbiuro@wp.pl

WYKONUJEMY KONTROLE OKRESOWE

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PEŁNYM ZAKRESIE

Kontrole okresowe obiektów budowlanych


Szanowni Państwo,


chciałbym zachęcić do korzystania z naszych usług. Kontrole okresowe obiektów budowlanych (tzw. przeglądy techniczne budynków), w pełnym zakresie to jest, wszelkich budynków, budowli, instalacji, sieci, wykonujemy kompleksowo już od 1997 r.


Przeglądy techniczne budynków, budowli i instalacji wykonujemy profesjonalnie we wszystkich specjalnościach wymaganych w art. 62 ustawy Prawo budowlane.


Nie musicie Państwo zatrudniać różnych specjalistów i pamiętać o terminach. Dla naszych stałych klientów prowadzimy terminarz niezbędnych kontroli. Korzystając z szerokiego zakresu posiadanych uprawnień, wszystkie niżej wymienione kontrole techniczne wykonam za jednym przyjazdem osobiście, lub przy współudziale elektryka. Dlatego też możemy zaoferować Państwu bardzo atrakcyjne ceny usług.


Przypominam, że art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) nakłada na właściciela, lub zarządcę obiektu budowlanego, obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych (przeglądów technicznych budynków):

 • co najmniej raz w roku (tzw. przeglądów rocznych), polegających na sprawdzeniu:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania (przeglądy budowlane), (Zakres tej kontroli, dodatkowo uszczegółowiła regulacja prawna zawarta w Rozporządzeniu M.S.W. i A. z dnia 16 sierpnia 1999 w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych, opublikowanym w Dz. U. Nr 74, poz. 836 § 5 ust.2).
  • instalacji gazowych (przeglądy gazowe),
  • przewodów kominowych (przeglądy kominiarskie),
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (oczyszczalnie, szamba, zsypy, cyklony...).
 • co najmniej 2 razy w roku, w zakresie jw., lecz w terminach do 30 maja, oraz do 30 listopada w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2, oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2 (obiekty wielkopowierzchniowe).
 • w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, kontrolę o której mowa właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
 • co najmniej raz na 5 lat (tzw. przeglądów pięcioletnich), polegających na:
  • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu, oraz jego otoczenia,
  • badaniu i ocenie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (badania i przeglądy elektryczne),
 • bezpiecznego użytkowania obiektu, każdorazowo w przypadku wystąpienia zewnętrznych sił natury lub działalności człowieka, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu lub zagrożenie uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Kontrole okresowe obiektów budowlanych, które wykonamy dla Państwa, będą obejmowały wszystkie branże i specjalności. Kontroli zostaną poddane wszelkie występujące elementy budynków budowli i instalacji. Przeglądy techniczne budynków będą kompletne i wyczerpujące w całości zakres rzeczowy wymagany art. 62 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie przeglądów technicznych budynków, budowli i instalacji, potwierdzone jest stosownymi protokołami z kontroli okresowej obiektu budowlanego. Protokoły te sporządzane są dla każdej branży lub specjalności i co najmniej zawierają:

 • nr protokołu i datę jego sporządzenia,
 • szczegółowe określenie nazwy i zakresu kontroli, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, w oparciu o którą kontrola ta jest wykonana,
 • nazwę kontrolowanego obiektu, wraz z jego adresem (zgodnie z książką obiektu budowlanego),
 • nazwę właściciela i zarządcy obiektu wraz z ich danymi adresowymi,
 • dane osób wykonujących kontrole, wraz podaniem zakresu czynności, odpowiednio do posiadanych uprawnień oraz dane osoby obecnej przy kontroli z ramienia właściciela lub zarządcy obiektu,
 • informację, że osoba wykonująca kontrolę, zapoznała się z posiadaną dokumentacją budynku oraz z ustaleniami poprzednich protokołów kontroli okresowej,
 • ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów oraz instalacji występujących w budynku,
 • szczegółowy opis ujawnionych usterek, uszkodzeń, zaniedbań, nieprawidłowości,
 • określenie stopnia zużycia lub uszkodzenia badanych elementów obiektu i instalacji,
 • zalecany zakres i kolejność usunięcia usterek, zaniedbań lub wykonania robót remontowych,
 • zalecenia dotyczące sposobu dalszego użytkowania obiektu,
 • stwierdzenie czy obiekt nadaje się do dalszego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
 • stwierdzenie czy usterki stwierdzone w poprzednim protokole kontroli okresowej zostały usunięte,
 • pouczenie z art. 70 ustawy Prawo budowlane,
 • inne ważne informacje,
 • określenie terminu następnej kontroli.

O kontrolę obiektów budowlanych pytają i sprawdzają ich zawartość:
 • Inspektorzy Państwowego Nadzoru Budowlanego,
 • Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej,
 • Inspektorzy Państwowej Ochrony Środowiska,
 • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Ubezpieczyciele (przed wypłatą odszkodowania).

Pragnę Państwu przypomnieć, że obowiązek przeprowadzania corocznych przeglądów technicznych budynków i budowli należących do Państwa, spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Najemca, o ile w ograniczony sposób odpowiada za dzierżawiony budynek, w momencie kontroli urzędów państwowych może w razie stwierdzenia nieprawidłowości zostać ukarany mandatem, zaś w razie zaistnienia zdarzenia losowego powodującego odpowiedzialność ubezpieczyciela, właściciel, lub zarządca obiektu mogą spotkać się a odmową wypłaty odszkodowania.


Założymy też dla Państwa książki obiektów budowlanych. W interesie właściciela i zarządcy obiektu budowlanego leży posiadanie wiedzy o faktycznym stanie użytkowanego obiektu. Nieodłączną częścią dokumentacji jest obowiązkowa Książka Obiektu Budowlanego, w której w sposób chronologiczny rejestruje się wszystkie wytworzone protokoły z kontroli okresowej obiektu oraz inne istotne dokumenty powstałe w trakcie użytkowania.


Zapraszam do współpracy

Józef Gorynia

Biuro Obsługi Budownictwa
Józef Gorynia
Józef Gorynia z kotłem